Hoe kunnen we je helpen?

Privacy en klachten

AVG
FysioSupport volgt de AVG privacy wet. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens.

Informatie over de AVG privacywet, kunt u vinden onder www.autoriteitpersoonsgegevens....

Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking
Binnen de FysioSupport worden gegevens van patiënten uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld:

  • Ondersteunen en instant houden van een goede medische zorg en hulpverlening.
  • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg.
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, waarbij de gegevens van de patiënt anoniem blijven.
  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
  • Rapportage naar verwijzer.

Rechten van de betrokkene
De AVG privacy wet geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen FysioSupport uw persoonsgegevens verwerkt.

Recht op inzage en afschrift                       
U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan door een verantwoordelijke.

Recht op aanvulling, correctie of vernietiging                          
U kunt tevens schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De verantwoordelijke moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering moet gemotiveerd worden.

Recht van verzet                  
Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door de verantwoordelijke. U kunt uw gegevens schriftelijk opvragen/ wijzigen, voorzien van datum, persoonsgegevens en handtekening. Binnen vier weken ontvangt u een overzicht van de gegevens.

Klachten/geschillen

We hechten veel waarde aan kwaliteit in de praktijk en willen daarom ook op een goede manier met klachten/geschillen om gaan.

Klachtenoplossing
Omdat er een verschil is in de ernst van de klacht en we ook de kleine klacht serieus willen nemen, hebben we de klachten verdeeld in 2 soorten.

Kleine klacht/ opmerking
Voorbeelden van kleine klachten/ opmerkingen zijn ; moeite met parkeren, een afspraak die verkeerd gepland is of een fysiotherapeut die u erg laat ophaalt uit de wachtkamer. Deze opmerkingen  kunt u mondeling of schriftelijk doorgeven aan uw fysiotherapeut of aan de secretaresse. Tevens kunt u in de wachtkamer een klachtenformulier invullen en in de betreffende bus deponeren. De opmerkingen worden verzameld. Iedere maand worden deze opmerkingen besproken in het teamoverleg.

Grote klacht
Indien de klacht groter is, dan kunt u een klachtenformulier invullen. Dit klachtenformulier vindt u op de website of in de wachtkamer. U kunt dit formulier ook samen opstellen met uw fysiotherapeut of met de secretaresse. De klacht wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen en altijd aan u teruggekoppeld. Indien de klacht dermate ernstig is of het is een klacht die u niet kwijt kunt in de praktijk, dan kunt u bij drie externe instanties terecht met uw klacht:

1.       De klachtencommissie van het KNGF
Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld.

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel: 033-4672900 (U wordt doorverbonden)

2.       De Commissie van Toezicht van het KNGF
Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling, waarover uw klacht gaat,  niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
tel. 033-4672900 (U wordt doorverbonden)

3.       Het Regionaal tuchtcollege van de overheid
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandelingen of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat uw klacht gaat over een behandeling of een voorval van na 1 december 1997.

Regionaal tuchtcollege Eindhoven
Postbus 61, 5600 AB Eindhoven
tel: 040-2328599

Geschillenoplossing
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de verantwoordelijke niet op bijvoorbeeld een inzage verzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP. Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijk bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.

Nog vragen? Indien er na het lezen van deze tekst nog vragen zijn over de procedure, dan kunt u uw vraag stellen aan de praktijkmanager, Mw. D. Spanja-Bekkers.

Klik hier om het klachtenformulier te downloaden